SOKOL

Look Here

הגשת דוחות

בצורה רגילה ומקוונת - סוגי דוחות: 137 - דו"ח מקוצר (עסקים קטנים עד 60000₪). 1301 - עצמאי, עצמאי ושכיר לחוד ויחד עם בן זוג פרודים, צריך אישור ממשרד הפנים 1214 - דו"ח לחברה 1320 - נספח רווח והפסד חנות נספח ב'

כבוד האדם

אנו מתמחים בנושא של כבוד האדם וחירותו (ראו את לשון החוק בתפריט למעלה)

השכרת נכסים

השכרת נכס לעסק - השכרת נכס למגורים

פיצויים

מענק עקב פרישה או מוות לפי סעיף 9 (7א) לפקודה פריסה לשנים הבאות, הקטנת תשלומים

הפקת תלושי שכר

הנפקת תלושי שכר בהתאם לדרישת חוק של דיני עבודה. קליטת העובד (טופס 101, הודעה על תנאי עבודה). ניכוים וקיזוזים משכר עבודה. חישוב חופשה ודמי הבראה התקשרות ותשלומים לחברות הביטוח, לקופות גמל, עבור העובדים.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם

מפת הגעה